IPC

 

Wat is IPC ? ( Het International Primary Curriculum)
Het IPC is een lesaanpak voor zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid.

De oprichting van het IPC was het resultaat van het werk van het beroemde Engelse Fieldwork Education voor de scholen van Shell. Het International Primary Curriculum  dat wij gebruiken is het uiteindelijke resultaat van jarenlange ontwikkeling en verbetering om het meest leergerichte, uitdagende curriculum te maken met hoge verwachtingen voor alle leerlingen op academisch en persoonlijk vlak en het bijbrengen van een internationaal perspectief. Deze aanpak is ontwikkeld voor Nederlandse basisscholen die kinderen effectiever willen laten leren. Internationalisering is overal in verweven.

Met het IPC gaat de discussie niet meer over wat de leerling gaat doen op school, maar over wat de leerling gaat leren. Dit heeft grote consequenties voor de rol van de leerkracht. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en de vormgeving van het leren. In de rol van de leerkracht zal de nadruk komen te liggen op het faciliteren van het leren in plaats van het klassikaal doceren.

Het curriculum is onderverdeeld in units. Elke unit start met een enthousiasmerende activiteit, met als doel leerlingen te motiveren meer over het onderwerp te willen leren. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij de leerlingen hun voorkennis activeren en vastleggen. Vervolgens informeert de leraar de kinderen over wat ze gaan leren, aan de hand van de gegeven doelen per vakgebied. Deze doelen zijn per unit omschreven. De lessen die volgen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten. De kinderen behalen de leerdoelen per vak, de persoonlijke doelen en de internationale doelen. De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor vier leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven die kinderen bereikt moeten hebben op een bepaalde leeftijd.  Iedere unit wordt gezamenlijk afgesloten waarbij kinderen de kans kijken terug te kijken en anderen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. 

De leerdoelen vormen de basis waarop het International Primary Curriculum is samengesteld.  

De leerdoelen stellen vast wat de kinderen moeten weten,  wat ze moeten kunnen en moeten begrijpen. Duidelijk opgestelde leerdoelen helpen bij het lesgeven en leren alsmede bij de toetsing en evaluatie. Wij zijn van mening dat de IPC Leerdoelen minstens net zo goed of beter zijn dan die van andere lesprogramma’s over de hele wereld.

De vakinhoudelijke doelen
De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen), de vaardigheden (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken) en het begrip (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen). Er zijn vakinhoudelijke doelen voor taalvaardigheid, natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving.

Een aantal voorbeelden van IPC vakinhoudelijke doelen uit de verschillende leeftijdscategorieën:

Taal leerdoelen (Milepost 1 – onderbouw/middenbouw)

 • in staat te zijn een bijdrage te leveren aan klassikale discussies en groepsdiscussies
 • in staat te zijn de gedragsregels voor gesprekken na te leven

Geschiedenis leerdoelen (Milepost 2 – middenbouw/bovenbouw)

 • kennis te hebben van de belangrijkste gebeurtenissen, data en kenmerken van de bestudeerde samenlevingen uit het verleden
 • in staat te zijn redenen voor bepaalde gebeurtenissen en veranderingen aan te geven

Muziek leerdoelen (Milepost 3 - bovenbouw)

 • in staat te zijn gestemde en ongestemde instrumenten beheerst en ritmisch te bespelen
 • Begrijpen dat musici muziek gebruiken om emoties en ervaringen uit te drukken

De persoonlijke doelen

De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn en nu al gevraagd worden in het vervolgonderwijs. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. Er zijn persoonlijke doelen voor: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid.

Als voorbeeld van een aantal leerdoelen voor aanpassingsvermogen leren de leerlingen in het IPC het volgende:

 • in staat te zijn met onbekende situaties om te gaan
 • in staat te zijn de denkbeelden, culturen en tradities van anderen te overwegen en te respecteren
 • in staat te zijn nieuwe rollen, ideeën en strategieën voor te stellen en ?te onderzoeken
 • In staat zijn om taken met zelfvertrouwen te benaderen

De internationale doelen

Het International Primary Curriculum is uniek omdat het leerdoelen definieert die leerlingen helpen om te werken aan een zich steeds verder ontwikkelend nationaal en internationaal perspectief.  De wijze waarop IPC dit vorm geeft is gebaseerd op de volgende punten:

 • Kennis en begrip hebben van de eigen nationale cultuur. Internationaal bestaat uit zowel “inter” als “nationaal”.
 • Kennis en begrip hebben van de onafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid van mensen.
 • Kennis en begrip hebben van de onafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid van landen
 • Kennis en begrip hebben van de essentiële overeenkomsten tussen de mensen en landen van de wereld
 • Beschikken over een zich ontwikkelend vermogen om zich op zijn of haar gemak te voelen bij mensen die anders zijn dan zijzelf
 • De ‘onafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid’ filosofie vormt een wezenlijk onderdeel van het IPC curriculum.

Kennis, vaardigheden en begrip

Alle IPC leerdoelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en begrip: alle drie van essentieel belang. Omdat het leren van kennis, vaardigheden en begrip anders is, zal ook het aanleren ervan moeten verschillen. De leertaken in elke IPC unit geven aanwijzingen voor de leerkrachten om de leerlingen bij de verdere ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en begrip te helpen.

 

Veelgestelde vragen door ouders n.a.v. de ouderavond

Waarom IPC op de Rehoboth?

We hebben ervoor gekozen IPC uit te proberen omdat :

 • we graag willen aansluiten bij het Ontwikkelingsgerichte onderwijs in groep 1 en 2.
 • we graag willen aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden
 • we graag tegemoet willen komen aan de verschillende talenten en intelligenties van kinderen
 • In combinatiegroepen het lesgeven van de zaakvakken vaak lastig is met de traditionele methodes
 • we onze methodes voor wereldoriëntatie binnenkort mogen vervangen en IPC ons  vernieuwend en verbredend lijkt t.o.v. de traditionele methodes.
 • Omdat we als leerkracht onze creativiteit goed kwijt kunnen in de thema’s

Worden er geen boeken meer gebruikt?
Bij IPC horen geen leerlingenboeken. De leerlingen leren namelijk op een heel andere, onderzoekende manier. Hierbij gebruiken ze verschillende onderzoeksvaardigheden (zoals een enquête, interview of praktisch onderzoek), werken ze samen, lezen ze informatieve boeken en maken ze gebruik van de mogelijkheden van ICT en het internet. Ze leren hierbij ook de informatie op waarde schatten en bevragen.

Krijgen de leerlingen geen huiswerk?

De leerlingen krijgen geen hoofdstukken meer mee uit bijvoorbeeld het aardrijkskundeboek. Wel hebben ze de mogelijkheid om thuis verder te werken aan hun ipc werkstuk. Verder zorgen we ervoor dat de leerlingen in de bovenbouw huiswerk meekrijgen van vakgebieden zoals rekenen en taal om ze voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs.

 

Krijgen de leerlingen IPC toetsen?

Afhankelijk van de doelen controleren we op verschillende manieren hoe de leerlingen de te behalen doelen beheersen. Dit kan door een toets zijn van bijvoorbeeld kennisdoelen, maar het kan ook gaan om een observatie of presentatie. Met het team gaan we een goede manier vinden om dit in het rapport te verwerken.

Krijgen de leerlingen topografie?

Het is niet nodig om een aparte leerlijn topografie aan te bieden aan de leerlingen. De methode IPC dekt namelijk de kerndoelen van o.a. wereldoriëntatie. Wel vinden we het belangrijk dat kinderen enige topografische kennis wordt bijgebracht. Vanaf groep 5 zal er met enige regelmaat met atlassen gewerkt gaan worden.

Verzinnen de kinderen zelf alles of is er ook een plan?

Er zijn vastgestelde leerdoelen bij iedere unit en ieder thema. Deze leerdoelen zijn ook voor de leerlingen (en ouders) duidelijk zichtbaar op het prikbord. Daarnaast is er ruimte voor eigen vragen van leerlingen maar de vragen die horen bij de leerdoelen worden altijd behandeld.
De leerdoelen van alle kernen samen zorgen ervoor dat de leerlingen alle verschillende kennisdoelen en vaardigheden aanleren die het ministerie van Onderwijs stelt aan de zaakvakken.

Links naar filmpjes:

https://leraar24.nl/video/726#tab=0

https://leraar24.nl/video/727/ipc-hersenvriendelijk-leren#tab=0