Het bestuur van Penta Primair
Penta Primair is op 1 januari 2006 van start gegaan en ontstaan uit een fusie van vier verenigingen voor christelijk basisonderwijs: VCBO Roden, PCBO Leek – Marum, VCBO Grootegast en PCBO Zuidhorn.
Het bestuur van Penta Primair bestuurt op hoofdlijnen. Het bestuur stelt de kaders vast waarbinnen de algemeen directeur zorg draagt voor de beleidsvoorbereiding. Het bestuur stelt vervolgens het beleid vast, waarna de algemeen directeur de beleidsuitvoering krijgt opgedragen. De algemeen directeur heeft vergaande bevoegdheden en wordt belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. Het bestuur bestaat uit zeven leden. Voor meer informatie zie de website: www.pentaprimair.nl
U kunt lid worden van onze schoolvereniging. Zie het aanmeldingsformulier achter in deze schoolgids.

MR en GMR
Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierdoor kunnen personeel en ouders invloed uitoefenen in de school. De wet is slechts een raamwet en bevat een aantal basisbepalingen. Een en ander is uitgewerkt in een reglement, overeengekomen tussen het bevoegd gezag (= bestuur Penta Primair) en de MR-en van de scholen.
MR: De MR heeft bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de schoolgebonden zaken, zoals die vermeld zijn in het reglement. De directeur van de school kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De personeelsgeleding kan zich laten bijstaan door het overige personeel; de oudergeleding door de ouders. De namen en adressen van de MR-leden treft u aan in deze schoolgids.
GMR: De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt alle bovenschoolse taken en bevoegdheden. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht. Deze bevoegdheden staan vermeld in het Modelreglement Medezeggenschap.
In verband met de fusie per 1 januari 2006 is er een voorlopige GMR ingericht: de (V)GMR. Deze (V)GMR behartigt de belangen van de ouders en het personeel, totdat er door het bestuur een GMR is ingesteld. 


Ouderraad
Door uit elke groep één ouder te kiezen, denken we dat de ouderparticipatie zo breed mogelijk plaats kan vinden. Vergaderingen vinden één keer in de zes weken plaats.
De Ouderraad (OR) van CBS Rehoboth bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden en fungeert als brug tussen de ouders en het team. Bij de maandelijkse OR-vergaderingen is de directeur aanwezig.
Tot de taak van de OR behoort o.a.: Het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals: sinterklaas, kerst - en paasvieringen, voorbereiding schoolreizen en kamp, vossenjacht, verkeersouder, lief en leed, schoolkrant, overblijven, schoolplein, traktaties sportevenementen en ouderavond.
Alle activiteiten worden in werkgroepverband voorbereid; er vindt altijd terugkoppeling (op hoofdlijnen) plaats in de OR over de voortgang. Uw vragen en op - of aanmerkingen kunt u richten aan de OR. Hieraan zal serieus aandacht worden besteed. U bent van harte welkom wanneer u een keer wilt meehelpen met een bepaalde activiteit. 

 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top