Quadraten
Met INGANG VAN 1 JANUARI 2018 IS QUADRATEN DE NAAM VAN DE STICHTING VOOR CHRISTELIJKE, OPENBARE EN SAMENWERKINGS- (SAMENLEVINGS) SCHOLEN IN HET WESTERKWARTIER – NOORDENVELD. DAARMEE HEBBEN PENTA PRIMAIR EN WESTERWIJS EEN STUKJE GESCHIEDENIS GESCHREVEN. 
HET MOTTO VAN DE STICHTING LUIDT: MEER WAARDE(N) IN ONDERWIJS EN OPVANG. OPVANG IS DE NIEUWE UITDAGING DIE QUADRATEN ALS AANVULLING OP HET ONDERWIJS TER HAND NEEMT. 
DE STICHTING TELT 35 SCHOLEN MET RUIM 5100 LEERLINGEN. RUIM 520 MEDEWERKERS VERZORGEN HET ONDERWIJS EN DE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN VOOR DE LEERLINGEN OP ONZE SCHOLEN. BIJ ALLE ACTIVITEITEN STAAN ZOWEL DE ONTWIKKELING ALS HET WELZIJN VAN DE LEERLING ONS ALS HOOGSTE DOEL VOOR OGEN

 

GMR en MR

Veel ouders willen graag meer doen voor en in de school. Ouderbetrokkenheid kan op het niveau liggen van meedenken, meeleven en/of meedoen. Ouders die graag meer betrokken willen zijn bij de school, kunnen dat als volgt doen: 
Meedenken  - Medezeggenschapsraad
Meeleven en/of meedoen  - Ouderraad en/of Activiteitencommissie

Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hierdoor kunnen personeel en ouders invloed uitoefenen in de school. De wet is slechts een raamwet en bevat een aantal basisbepalingen. Een en ander is uitgewerkt in een reglement, overeengekomen tussen het bevoegd gezag (= bestuur Quadraten) en de MR-en van de scholen.

Zie: www.quadraten.nl  

MR: De MR heeft bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de schoolgebonden zaken, zoals die vermeld zijn in het reglement. De personeelsgeleding kan zich laten bijstaan door het overige personeel; de oudergeleding door de ouders. De namen en adressen van de MR-leden treft u aan in deze schoolgids.

GMR: De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt alle bovenschoolse taken en bevoegdheden. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht. Deze bevoegdheden staan vermeld in het Modelreglement Medezeggenschap.

Instemmingsrecht:

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten beide instemmen met het schooljaarplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht:  Over bepaalde zaken mag de MR de directeur van school adviseren wanneer deze plannen of voorstellen bij hen neerlegt. 

 

Ouderraad 

Door uit elke groep één ouder te kiezen, kan de ouderparticipatie zo breed mogelijk plaats vinden. Vergaderingen vinden ongeveer één keer in de acht weken plaats.

De Ouderraad (OR) van CBS Rehoboth bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden . Bij de OR-vergaderingen is de directeur of een teamlid aanwezig.

Tot de taak van de OR behoort o.a.: het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals: sinterklaas, kerst - en paasvieringen, verkeersouders,  schoolplein verbeteringen, traktaties, sportevenementen, schoolfeesten en de ouderavond.

Alle activiteiten worden in werkgroepsverband voorbereid; er vindt altijd terugkoppeling (op hoofdlijnen) plaats in de OR over de voortgang. U bent van harte welkom wanneer u een keer wilt meehelpen met een bepaalde activiteit. Aan het begin van het schooljaar kunt u aangeven via een activiteitenlijst waaraan u wilt meehelpen.


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top