De missie van onze school is: ‘Ieder kind heeft eigen talenten’.
Ieder kind is uniek en ieder kind heeft eigen talenten.
Wij helpen onze leerlingen die talenten te ontwikkelen.
Door hen, vanuit vertrouwen, te inspireren om nieuwe dingen te ontdekken, te leren en te groeien als mens.

De visie van onze school: CBS Rehoboth is een christelijke school en de Bijbel dient als inspiratiebron voor ons handelen.
We willen een veilig pedagogisch klimaat scheppen en een leeromgeving creëren waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, positief kritische mensen.
We gaan uit van het unieke van ieder kind. We houden op onze school rekening met verschillen tussen kinderen (talenten, aanleg en tempo).
Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied.

Opvoedings- en vormingskwaliteit

Een leerkracht is in school de aangewezen persoon om kinderen te helpen bij de ontwikkeling van normen en waarden. Een leerkracht probeert op een duidelijke en positieve manier het normen- en waardenbesef te bevorderen. Als we vanuit Bijbels oogpunt spreken over normen- en waardenopvoeding komen we diverse zaken tegen.
Ten aanzien van de omgang met je medemensen kunnen dat de volgende onderwerpen zijn:
voor je naaste opkomen;
respectvol met elkaar omgaan;
discriminatie tegengaan;
pestgedrag bestrijden;
hulpvaardig zijn;
het stimuleren van een goede verstandhouding onderling;
leren samenwerken op een juiste manier.
 
Ten aanzien van de omgang met de omgeving komen we de volgende zaken tegen:
eerbied en respect voor je omgeving en daarom op een goede manier omgaan met de natuur (bewust omgaan met het milieu);
het op een juiste manier omgaan met de materialen.

Onderwijskwaliteit
Een leerkracht doet een beroep op zowel hoofd, hart als handen. Wij vinden een vertrouwensrelatie tussen kinderen en leerkrachten erg belangrijk. Een leerkracht geeft blijk van positieve verwachtingen ten aanzien van kinderen.
Op onze school zijn diverse elementen van het ervaringsgericht onderwijs herkenbaar, nl.:
een goede sfeer (lekker in je vel zitten);
aandacht voor zelfstandig werken (eigen initiatief, verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen uitbouwen);
streven naar betrokkenheid (interesse kweken voor);
een rijk milieu (een uitdagende en inspirerende leeromgeving).
Kwaliteit kun je als het als het ware aflezen. Als een kind namelijk betrokken is vindt er een enorme ontwikkeling plaats.
 
Levensbeschouwlijke kwaliteit 
Een leerkracht helpt kinderen om zich een mening te vormen over bepaalde onderwerpen in het licht van de Bijbelse traditie.
Een leerkracht stelt zich open op naar ouders die op een andere manier in de Christelijke traditie staan of een andere levensovertuiging hebben. We gebruiken voor het Godsdienstonderwijs de methode: “Trefwoord”.
Op onze school besteden we aandacht aan de christelijke en de algemeen in onze cultuur geldende normen en waarden. Dat doen we door:
uit de Bijbel te vertellen of te lezen en godsdienstige liederen te zingen;
gezamenlijk te bidden en de Christelijke feestdagen te vieren;
in kringgesprekken aandacht te besteden aan gedrag en keuzes die je kunt maken;
oog te hebben voor levensbeschouwingen in het algemeen, dus ook die van andere culturen.
In het schoolplan van onze school is een onderdeel “Geestelijke stromingen” opgenomen.
Dit, voor elke basisschool verplichte onderdeel, behandelt in de leerstof ook andere godsdiensten dan het christendom.
 
Uitgangspunten
Onze school streeft ernaar de opvoeding van kinderen op verschillende manieren inhoud te geven. Wij willen ons niet alleen beperken tot de schoolvakken. In dit verband zijn de volgende onderwerpen belangrijk:
kinderen moeten leren samenwerken;
kinderen krijgen een bepaalde verantwoordelijkheid (voor elkaar en ook voor hun omgeving.);
kinderen moeten leren omgaan met de maatschappij waarin ze leven;
de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, de zelfkennis en positief gedrag.
Als school proberen we een prettige omgeving te creëren, zodat er bij de kinderen een gevoel van veiligheid ontstaat. We zijn een moderne, open Christelijke school. We leven en werken vanuit ons geloof in de Bijbel.
 
Het klimaat van de school
We vinden een goed klimaat, een goede sfeer,  van wezenlijk belang. Kinderen hebben behoefte aan veiligheid en aan regelmaat. We bieden de kinderen mogelijkheden tot eigen initiatief. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen een keuze maken uit het aanbod waarbij bepaalde onderdelen verplicht zijn. Groep 2 heeft meer verplichte onderdelen dan groep 1. Vanaf groep 3 werken we regelmatig met circuits. Deze circuits kunnen verplichte onderdelen en keuze onderdelen bevatten. Het werken in groepen wordt bevorderd, omdat onderwijs niet een individuele bezigheid is, maar zeer zeker ook een sociaal gebeuren. De leerkracht heeft bij dit geheel een sturende rol, waarbij de leerkracht de leerlingen stimuleert tot actief en probleemoplossend gedrag. Betrokkenheid treedt op wanneer kinderen zich op de grens bevinden van dat wat ze al kunnen en dat wat ze nog net niet kunnen. We zien dan bij kinderen van nature een enorme “ontdekkingsdrang”. Ze willen greep krijgen op een stukje werkelijkheid. Het is de taak van de leerkrachten om in te spelen op die betrokkenheid. Als dit lukt, zien we dat kinderen ‘opgaan’ in hun activiteiten.
 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top